Zaya carrying woman in white

Zaya carrying woman in white